महाविराष्टक स्तोत्रयदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित:,
समं भान्ति ध्रौव्य-व्यय-जनि-लसन्तोन्तरहिता: |
जगत्साक्षी मार्ग-प्रकटनपरो भानुरिव यो,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||१||

अताम्रं यच्चक्षु: कमल-युगलं स्पन्द-रहितम्,
जनान्कोपापायं प्रकटयति बाह्यान्तरमपि |
स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वातिविमला,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||२||

नमन्नाकेन्द्राली-मुकुट-मणि-भा-जाल-जटिलम्,
लसत्पादाम्भोज-द्वयमिह यदीयं तनुभृताम् |
भवज्ज्वाला-शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||३||

यदर्चा-भावेन प्रमुदित-मना दर्दुर इह,
क्षणादासीत्स्वर्गी गुण-गण-समृद्ध: सुख-निधि: |
लभन्ते सद्भक्ता: शिव-सुख-समाजं किमु तदा,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||४||

कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगत-तनुर्ज्ञान-निवहो,
विचित्रात्माप्येको नृपति-वर-सिद्धार्थ-तनय: |
अजन्मापि श्रीमान् विगत-भव-रागोऽद्भुत-गतिर्,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||५||

यदीया वाग्गङ्गा विविध-नय-कल्लोल-विमला,
वृहज्ज्ञानाभ्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति |
इदानीमप्येषा बुध-जन-मरालै: परिचिता,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||६||

अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन-जयी काम-सुभट:,
कुमारावस्थायामपि निज-बलाद्येन विजित: |
स्फुरन्नित्यानन्द-प्रशम-पद-राज्याय स जिन:,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||७||

महामोहातंक-प्रशमन-पराकस्मिकभिषक्,
निरापेक्षो बन्धुर्विदित-महिमा मंगलकर: |
शरण्य: साधूनां भव-भयभृतामुत्तमगुणो,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||८||

महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या ‘भागेन्दुना’ कृतम् |
य: पठेच्छ्रुणेच्चापि स याति परमां गतिम् |

propecia pill - <a href="https://ampicillinmd.com/">ampicillin 500mg sale</a> cipro for sale

by Hhuwmw at 06:19 AM, Jul 07, 2022

zofran us - <a href="https://valacyclovirs.com/">valtrex ca</a> buy valacyclovir 500mg for sale

by Wuwwez at 03:12 AM, Jul 04, 2022

cialis overnight shipping usa - <a href="https://tadalafilpr.com/">cialis 20mg pills</a> flomax ca

by Cvngru at 02:37 AM, Jul 03, 2022

buy levofloxacin 500mg pills - <a href="https://rcialipll.com/">buy cialis</a> cost cialis

by Ukzgzr at 12:46 PM, Jul 01, 2022

order generic cozaar 50mg - <a href="https://topamaxn.com/">buy topamax for sale</a> buy promethazine 25mg online

by Tkvrwv at 08:33 AM, Jun 29, 2022

order plavix generic - <a href="https://twarfarin.com/">buy coumadin 2mg generic</a> order reglan 20mg sale

by Wacafl at 03:40 PM, Jun 27, 2022

order flexeril 15mg generic - <a href="https://rpropranolol.com/">inderal buy online</a> inderal 10mg price

by Fmcjua at 10:08 PM, Jun 25, 2022

cheap accutane 40mg - <a href="https://risotretinoin.com/">isotretinoin over the counter</a> brand tetracycline 500mg

by Hwoqyj at 05:23 AM, Jun 24, 2022

provigil 200mg cost - <a href="https://rbudesonide.com/">cheap rhinocort</a> order budesonide generic

by Uyrjfp at 10:32 AM, Jun 22, 2022

sildenafil in usa - <a href="https://rsildenafilr.com/">viagra professional</a> order cialis 10mg

by Egwgvp at 10:52 PM, Jun 20, 2022